Thursday, May 7, 2009

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी,
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी,
धर्म,पंथ, जात एक जाणतो मराठी,
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी..


Suresh Bhat Video :

No comments: