Friday, April 18, 2008

माणसाचं आयुष्य कसं अगदी फुलासारखं असावं.. पाकळ्या चुरगाळणार्या हातांनाही सुगंधित करणारं..

No comments: