Friday, January 4, 2008

Marathi Poem: नशीबवान तर सगळेच असतात..

नशीबवान तर सगळेच असतात By my Friend Gaurav

नशीबवान तर सगळेच असतात
नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो...

हसतमुख तर सगळेच असतात
दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो...

मर्त्य तर सगळेच असतात
कर्तुत्ववान अमर एखादाच असतो...

चमकणारे कजवे बरेच असतात
प्रखरतेने उजळणारा एखादाच असतो...

सुखचे सोबती सर्वच असतात
दुःखचा साथीदार एखादाच असतो.....

अनुभवाने शहाणे बरेच असतात
अनुभवालाही शहाणा करणारा एखादाच असतो...

जाळणारे बरेच असतात
मेणबत्तीप्रमाणे जळणारा एखादाच असतो...

No comments: